"משנכנס אדר מרבין בשמחה." ואכן אנו שמחים להביא בפניכם תלמידים יקרים וחביבים,עוד חוברת תשבצים ותפזורות בנושא יהדות, מפרי עמלו של ידידנו ומכובדנו ר' עוזי קייש הי"ו אשר מזכה אותנו לעתים קרובות

ללמוד תורה מתוך אהבה ומתיקות.

 

חוברת זו כמו קודמותיה,ערוכה בטוב טעם,ומורגש שר' עוזי קייש השקיע בה את מיטב כוחו ומרצו,ועל כך אני מברך אותו בשמי ובשם התלמידים ביישר כח גדול ובברכת חזק ואמץ.

יהי רצון שיתקיים בר' עוזי קייש הפסוק בתהלים פרק א' פסוק ג' :  "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו."

 

במגילת אסתר נאמר "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר" וגו'.

ואמרו חז"ל "אורה" - זו תורה. ולאחר שהוזכר בפסוק "אורה" - נאמר "שמחה",

זה בא ללמד אותנו, שהשמחה האמיתית והמושלמת,זוהי השמחה הבאה מתוך תורה.

פסוק ידוע המביע את הרעיון הנ"ל הוא : "פקודי ה' ישרים משמחי לב",שמחת הלב - השמחה הפנימית השורה בלב, המחי-ה את הלב, המרוממת את הלב - זוהי השמחה הנובעת מפקודי ה' - מקיום המצוות משמחה.

 

אדם המחובר לתורה,המאירה את נפשו, ולפקודי ה' הישרים,המיישרים את האדם ומשמחים אותו - הוא האדם היכול לקיים את מצות "חייב איניש לבסומי עד דלא ידע" - כפשוטו,כדברי האר"י הקדוש.

זהו האדם שכאשר ישתה את היין - יסלק את גופו  ואז תשאר הנשמה הפנימית לבד.

ואז יצא הסוד הגדול של לב שמח  ודבוק בקב"ה, התרוממות נשמתית המראה על אהבת הקב"ה,

על קיום המצוות מתוך אהבה ולא מתוך יראת כפיה כגיגית.

 

בחג הפורים נתנו חז"ל לעם ישראל להראות את פנימיותם האמיתית. ואמנם לא רק הצד התורני מתגלה,

אלא גם הצד האחדותי של עם ישראל, "גוי אחד בארץ" נראה בעם ישראל - האחדות המקושרת של כל יהודי ויהודי לחברו. מקיימים אנו את מצות משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים, נפגשים אנו עם החברים,

עם העניים והאביונים,עם בני המשפחה, ועם כל עם ישראל בכל גווניו, בקיום מצוות הפורים. וכולנו מתאחדים לעבודת הבורא יתברך שמו, מתוך אהבה ושמחה, אורה ושמחה. לפרסם את הנס והישועה, ולהודות לה' על

ניסיו ונפלאותיו עמנו.

 

יהי רצון שנזכה בזמן הקרוב ביותר, למה שזכו בזמנו עם ישראל בתקופת מרדכי ואסתר,

וכשם שגאלנו הקב"ה מגזרותיו של המן הרשע, וזכו ל"ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם"

כך יגאל אותנו הקב"ה מכל שונאנו ומבקשי רעתנו,ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

 

 

 

                                                                                    בברכת התורה

                                                                                 ופורים שמח

 

                                                                                           עו"ד ארי-ה שטאובר

                                                                                                  מחזיק תיק תרבות תורנית

                                                                                                     וחבר מועצת עיריית רחובות