בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש

להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך אנו

מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה.

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

 

תשבץ מדורג מספר ע11

 

 

 

 

1

אחר,לא קרוב. "אין___אתנו בבית" (מלכים א ג יח)

1.

 

 

2

שב,בא למקום שהיה בו בתחילה. "והגיע לעכו ו___" (גיטין ז ז)

2.

 

 

 

3

האיר,הופיע. "____בחשך אור לישרים" (תהלים קיב ד)(בלשון הווה)

3.

 

 

 

 

4

סדר התפילות והפיוטים לימים נוראים ולשלש רגלים.

4.

 

 

 

5

משונה,בלתי רגיל. "____הייתי לאחי  ונכרי לבני אמי" (תהלים סט ט)

5.

 

 

6

נתן סימן בתנועת עין או בדברים בלתי מפורשים. "____   ____לו שעתידים שני שרים לצאת ממנו" (חולין צב.)

6.

 

7

היה שרוי בצער ומרירות. "ואלך___בחמת רוחי" (יחזקאל ג יד)

7.

 

 

תשבץ מדורג מספר ע12

 

 

 

 

1

כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.  ___ישראל. "ולא תכבה את___ישראל" (שמואל ב כא יז)

1.

 

 

2

אש בעברית. ובארמית? "נהר די-___" (דניאל ז י)

2.

 

 

 

3

מפיל אימה ופחד. "אים ו___הוא" (חבקוק א ז)

3.

 

 

 

 

4

מלך יבוסי שדוד קנה ממנו גורן. "ויצא____וישתחו למלך" (שמואל ב כד כ)

4.

 

 

 

5

הכהן הגדול,בן עמרם,אחי משה. "ויאמר משה אל___" (שמות טז ט)

5.

 

 

6

בן תרח. "וימת____על פני תרח אביו" (בראשית יא כח)

6.

 

7

כנוי להר המוריה שבירושלים שעליו נבנה בית המקדש.  ____הקדש. (ירמיה לא כב)

7.