בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש

להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך אנו

מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה.

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

 

תשבץ מדורג מספר ע5

 

 

 

 

1

אפלולית מאחורי גוף החוצץ בעד האור. "להיות___על ראשו" (יונה ד ו)

1.

 

 

2

נרפה,מתרשל במלאכתו. "עד מתי___תשכב" (משלי ו ט)

2.

 

 

 

3

שמח מאוד. "ותאמר___לבי" (שמואל א ב א)(בלשון הווה)

3.

 

 

 

 

4

צד,דופן בבנין,במקום או בכלי "והשלחן תתן על___צפון"                          (שמות כו לה)

4.

 

 

 

5

משופטי ישראל. ____בן פואה.

5.

 

 

6

מעמסה,חובה. "כל המקבל עליו___תורה מעבירין" (אבות ג ה)(בכתיב מלא)

6.

 

7

בית הבליעה. "ושמת שכין ב____" (משלי כג ב)(לא בלשון סמיכות)

7.

 

 

תשבץ מדורג מספר ע6

 

 

 

 

1

מתנה,מנחה,דורון. "לך יובילו מלכים___" (תהלים סח ל)

1.

 

 

2

צבע אדום עז. "ופרשו עליהם בגד תולעת___" (במדבר ד ח)

2.

 

 

 

3

זוג,אחד ועוד אחד. "טובים ה___מן האחד" (קהלת ד ט)

3.

 

 

 

 

4

קרובים וידידים. ____אחים. (בראשית יג ח)

4.

 

 

 

5

שם הסדר השלישי בששת סדרי המשנה.

5.

 

 

6

עתיק,שעבר עליו זמן רב ביותר.  ___נושן. "ואכלתם___נושן" (ויקרא כו י)

6.

 

7

מידה כנגד מידה.  ____תחת___ (שמות כא כד)

7.